Family World Tour 2015-2016


1. Scotland (14.7-16.10.2015)
2. South-East Asia (22.10.2015-21.1.2016)
3. Bali (22.1-7.3.2016)
4. Sulawesi (8-21.3.2016)
5. Australia (22.3-28.4.2016)
6. New Zealand (28.4-14.7.2016)